BLASTP 7.6.0


Query=uc003qyg
    |6_cox_hap1|NM_006510|P14373|TRI27_HUMAN|TRIM27|NM_006510|NP_006501|ret
    finger protein
    (513 letters)

Database: Zv7_masked;
     7,494 sequences; 480,106,604 total letters
                                 Score  E

Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:...  171  8e-041
Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end...  169  2e-040
Zv7_masked||Zv7_scaffold2303 |chr23|Len:159641|start:45422815|en...  169  3e-040
Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:...  168  4e-040
Zv7_masked||Zv7_scaffold1472 |chr15|Len:3278087|start:6009756|en...  167  1e-039
Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end...  164  6e-039
Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:...  164  1e-038
Zv7_masked||Zv7_scaffold1472 |chr15|Len:3278087|start:6009756|en...  163  2e-038
Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:...  161  8e-038
Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:...  157  1e-036
Zv7_masked||Zv7_scaffold2303 |chr23|Len:159641|start:45422815|en...  155  3e-036
Zv7_masked||Zv7_scaffold1025 |chr10|Len:919371|start:36202715|en...  151  6e-035
Zv7_masked||Zv7_scaffold700 |chr7|Len:6199740|start:12942582|end...  151  6e-035
Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end...  146  2e-033
Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end...  145  5e-033
Zv7_masked||Zv7_scaffold291 |chr3|Len:812120|start:57170238|end:...  144  1e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold700 |chr7|Len:6199740|start:12942582|end...  144  1e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end...  143  1e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold703 |chr7|Len:3579684|start:19190852|end...  143  1e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end...  142  4e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold1903 |chr19|Len:162695|start:33544340|en...  141  5e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold78 |chr1|Len:1166935|start:54488721|end:...  141  7e-032
Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end...  136  3e-030
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...  134  1e-029
Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end...  132  2e-029
Zv7_masked||Zv7_scaffold1472 |chr15|Len:3278087|start:6009756|en...  132  3e-029
Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end...  131  5e-029
Zv7_masked||Zv7_scaffold1104 |chr11|Len:1101006|start:38750778|e...  131  9e-029
Zv7_masked||Zv7_scaffold1104 |chr11|Len:1101006|start:38750778|e...  130  2e-028
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...  129  3e-028
Zv7_masked||Zv7_scaffold446 |chr5|Len:3556776|start:11238757|end...  128  5e-028
Zv7_masked||Zv7_scaffold733 |chr7|Len:347926|start:62913916|end:...  128  5e-028
Zv7_masked||Zv7_scaffold788 |chr8|Len:2644218|start:9538101|end:...  127  1e-027
Zv7_masked||Zv7_NA211 |chrNA|Len:47979                 126  2e-027
Zv7_masked||Zv7_scaffold1164 |chr12|Len:2996289|start:19901072|e...  124  6e-027
Zv7_masked||Zv7_scaffold1903 |chr19|Len:162695|start:33544340|en...  124  6e-027
Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3...  122  2e-026
Zv7_masked||Zv7_scaffold1593 |chr16|Len:1170280|start:18946598|e...  121  9e-026
Zv7_masked||Zv7_scaffold1572 |chr16|Len:1454232|start:5719242|en...  109  2e-022
Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3...  109  3e-022
Zv7_masked||Zv7_scaffold231 |chr3|Len:3782459|start:4839510|end:...  109  3e-022
Zv7_masked||Zv7_scaffold223 |chr3|Len:324853|start:1993889|end:2...  109  4e-022
Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3...  109  4e-022
Zv7_masked||Zv7_scaffold241 |chr3|Len:288875|start:21697559|end:...  107  1e-021
Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3...  106  2e-021
Zv7_masked||Zv7_scaffold241 |chr3|Len:288875|start:21697559|end:...  106  3e-021
Zv7_masked||Zv7_scaffold1365 |chr14|Len:2230408|start:9926351|en...  104  1e-020
Zv7_masked||Zv7_scaffold1592 |chr16|Len:697542|start:18248956|en...  103  2e-020
Zv7_masked||Zv7_scaffold1850 |chr18|Len:1012904|start:45901656|e...  103  2e-020
Zv7_masked||Zv7_scaffold2122 |chr21|Len:25789|start:44468724|end...  101  6e-020
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...  101  8e-020
Zv7_masked||Zv7_scaffold236 |chr3|Len:3593183|start:14632275|end...  101  8e-020
Zv7_masked||Zv7_scaffold1005 |chr10|Len:2653080|start:19235089|e...  101  1e-019
Zv7_masked||Zv7_scaffold1787 |chr18|Len:760096|start:5272124|end...   99  2e-019
Zv7_masked||Zv7_scaffold331 |chr4|Len:771400|start:828519|end:15...   99  3e-019
Zv7_masked||Zv7_scaffold917 |chr9|Len:5306314|start:22675580|end...   98  5e-019
Zv7_masked||Zv7_scaffold280 |chr3|Len:181614|start:51916320|end:...   97  1e-018
Zv7_masked||Zv7_scaffold221 |chr3|Len:298820|start:1455821|end:1...   95  6e-018
Zv7_masked||Zv7_scaffold2205 |chr22|Len:247203|start:34696840|en...   92  5e-017
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   90  1e-016
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   90  2e-016
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   89  2e-016
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   89  4e-016
Zv7_masked||Zv7_scaffold2218 |chr22|Len:302853|start:38520126|en...   88  5e-016
Zv7_masked||Zv7_scaffold241 |chr3|Len:288875|start:21697559|end:...   88  7e-016
Zv7_masked||Zv7_scaffold1593 |chr16|Len:1170280|start:18946598|e...   87  1e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold2205 |chr22|Len:247203|start:34696840|en...   87  1e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   86  2e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold223 |chr3|Len:324853|start:1993889|end:2...   86  3e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold2240 |chr23|Len:1049797|start:4511522|en...   86  3e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold2240 |chr23|Len:1049797|start:4511522|en...   86  3e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold2218 |chr22|Len:302853|start:38520126|en...   85  6e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   85  6e-015
Zv7_masked||Zv7_scaffold2205 |chr22|Len:247203|start:34696840|en...   84  1e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold160 |chr2|Len:160001|start:44916556|end:...   84  1e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold311 |chr3|Len:276465|start:61512878|end:...   83  2e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold2208 |chr22|Len:182503|start:35331637|en...   83  2e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold2218 |chr22|Len:302853|start:38520126|en...   83  2e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold1593 |chr16|Len:1170280|start:18946598|e...   82  3e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold284 |chr3|Len:334356|start:53561975|end:...   82  3e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold138 |chr2|Len:2223622|start:34119787|end...   81  6e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold1593 |chr16|Len:1170280|start:18946598|e...   81  6e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold311 |chr3|Len:276465|start:61512878|end:...   81  6e-014
Zv7_masked||Zv7_scaffold2208 |chr22|Len:182503|start:35331637|en...   80  1e-013
Zv7_masked||Zv7_scaffold1025 |chr10|Len:919371|start:36202715|en...   80  1e-013
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   80  1e-013
Zv7_masked||Zv7_scaffold2218 |chr22|Len:302853|start:38520126|en...   80  2e-013
Zv7_masked||Zv7_scaffold1261 |chr13|Len:769061|start:11625969|en...   78  7e-013
Zv7_masked||Zv7_scaffold281 |chr3|Len:410676|start:52098034|end:...   77  2e-012
Zv7_masked||Zv7_scaffold223 |chr3|Len:324853|start:1993889|end:2...   75  3e-012
Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end...   75  6e-012
Zv7_masked||Zv7_scaffold1502 |chr15|Len:1652584|start:36734931|e...   71  9e-011
Zv7_masked||Zv7_scaffold2428 |chr25|Len:2904654|start:7858903|en...   71  9e-011
Zv7_masked||Zv7_scaffold902 |chr9|Len:646172|start:3746856|end:4...   69  2e-010
Zv7_masked||Zv7_scaffold451 |chr5|Len:3929607|start:20283276|end...   69  3e-010
Zv7_masked||Zv7_NA121 |chrNA|Len:237060                 68  7e-010
Zv7_masked||Zv7_scaffold1502 |chr15|Len:1652584|start:36734931|e...   68  7e-010
Zv7_masked||Zv7_scaffold1365 |chr14|Len:2230408|start:9926351|en...   67  9e-010
Zv7_masked||Zv7_scaffold1502 |chr15|Len:1652584|start:36734931|e...   67  1e-009
Zv7_masked||Zv7_scaffold2286 |chr23|Len:202071|start:41683726|en...   67  2e-009

>Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:9732414

     Length = 1279595

 Score = 171 bits (431), Expect = 8e-041
 Identities = 86/178 (48%), Positives = 114/178 (64%)
 Frame = -3

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       ||..|.|||||.| |.|||. .|||  .. .||| ||||. | ||  | ||| |.|
Sbjct: 447126 SVELTMDPDTAHPELLLSDDRKQVRVQDVEHELPDIPERFDYCPDVLAKEGFSAGRFYFE 446947

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       |.| | | .|| .|. ||| .| |||||||| |  || | | | .| ||  |
Sbjct: 446946 VQVKGKTDWVVGVARESINRKGEITVNPQNGFWAVGLRNESEYKACTGPAVSLSLRVKPQ 446767

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAAPLIICPM 492
       .||.|.||. | ||||.| | | ..|  .|  | |.||   |  |||| |.
Sbjct: 446766 KVGVFVDYEEGLVSFYDVESRSHIYSFIGQSFTEKVYPFFSPEVIEGGQNPPLIISPV 446593

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end:1653448

     Length = 328248

 Score = 169 bits (428), Expect = 2e-040
 Identities = 87/182 (47%), Positives = 120/182 (65%), Gaps = 1/182 (0%)
 Frame = +3

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       ..||||||||||| | |||||. .|||  ..|.||| |.||. . |||  | .|| |
Sbjct: 124719 VFSVDVTLDPDTANPYLILSDDGKQVRCGDIEQELPDKPQRFDKYEDVLGKEGFSSGRFY 124898

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       .||.| | ||.|| .|| ||| .| .| ||.| | | | ||    .| |. 
Sbjct: 124899 YEVQVKKKTDWTLGVVRESVDRKGEITLSPGNGYWTVWLRNGNEYKFCADSPVSLSLKVK 125078

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICP 491
        ||||.|.||. | ||||.|  | .... ||  . ||||   ||..||||| |
Sbjct: 125079 PQRVGVFVDYEEGLVSFYDVESSSHIYSYTGQTFTDKLYPYFSPEDNDDGKNSAPLIITP 125258

Query:  492 MS 493
       ..
Sbjct: 125259 VN 125264

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2303 |chr23|Len:159641|start:45422815|end:45582455

     Length = 159641

 Score = 169 bits (426), Expect = 3e-040
 Identities = 84/179 (46%), Positives = 121/179 (67%), Gaps = 1/179 (0%)
 Frame = -3

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       ||||||| ||| | |||||. .||  ......|.||||||  |||  | .|. |.|
Sbjct: 17076 SVDVTLDHDTANPFLILSDDEKQVSLGHIERNVPENPERFNHTVSVLGKQGFSSGKFYYE 16897

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       |.| | ||.|. .|. ||| .| .|. ||| | | | .| || || .| | | .
Sbjct: 16896 VQVKGKTDWTVGLARESINRKGQITPSPEKGFWTVWLRNGNQYEALDSPAVSLSLSTSPE 16717

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLIICPM 492
       .||.|.||. | ||||.| . | ..|. ||  . ||||  . ||.. |||| |.
Sbjct: 16716 KVGVFVDYEKGLVSFYDVNDGSHIYSFTAQTFTETLYPYFSPGLNDDGKNSKPLIITPV 16540

>Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:9732414

     Length = 1279595

 Score = 168 bits (425), Expect = 4e-040
 Identities = 86/185 (46%), Positives = 122/185 (65%), Gaps = 1/185 (0%)
 Frame = -2

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       |.||||||||||| | |||.|. .|| .  |.||.||.|..  |||  | . | |
Sbjct: 468568 LFSVDVTLDPDTANPFLILTDDGKQVTHGDTNQNLPNNPQRYDQCNTVLGKEGFSSKRFY 468389

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       .||.| .| || .|| .|| ||| .| .||.|.||| |   ||| .|  | .| 
Sbjct: 468388 FEVQVKEKTKWDLGVASESVKRKGKITLSPQHGYWAVGLRNSDVYWAFDAPAVRLSVREK 468209

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSG-GKSAAPLIICP 491
        |.||.|.||| | ||||.| | | ..|. .|  . | ||  . ||..||||| 
Sbjct: 468208 PQKVGVFVDYDDGLVSFYDVESRSHIYSFTGQSFTEKLYPLFSPCINDEGKNSAPLIISA 468029

Query:  492 MSGID 496
       . |.
Sbjct: 468028 VKSIE 468014

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1472 |chr15|Len:3278087|start:6009756|end:9287842

     Length = 3278087

 Score = 167 bits (421), Expect = 1e-039
 Identities = 83/177 (46%), Positives = 117/177 (66%), Gaps = 1/177 (0%)
 Frame = -1

Query:   314 YSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYW 373
        . ||.|.||.||.|.|||||. .||  .. .||||||||.  |||  | .|| |.
Sbjct: 2798201 FLVDITMDPETAHPNLILSDDGKQVTNGDIKLELPDNPERFSTCCCVLAKEGFNSGRFYF 2798022

Query:   374 EVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPL 433
        ||.| | | .||  | ||| .| ||..|.|||.  | .|  || .| ||  
Sbjct: 2798021 EVQVKQKTDWDLGVVRGSANRKGKITEAPEDGYWAVAFRKGNQYQVFKSPTVSLSLRVKP 2797842

Query:   434 QRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLII 489
        | ||.|.||. | ||||.|  || ..|. ||  . ||||  . ||.|||.||
Sbjct: 2797841 QVVGVFVDYEEGLVSFYDVESGCHIYSFTGQTFTEKLFPYFSPGNAHKGKNAAPMII 2797671

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end:1653448

     Length = 328248

 Score = 164 bits (415), Expect = 6e-039
 Identities = 85/182 (46%), Positives = 119/182 (65%), Gaps = 1/182 (0%)
 Frame = +3

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       ..||||||||||| | ||||.. .||  ..| ||| |.||... |||  | .|| |
Sbjct: 68976 VFSVDVTLDPDTANPYLILSEDGKQVTCGDIRQKLPDKPQRFDIYLDVLGKEGFSSGRFY 69155

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       .||.| | ||.|| .|| ||| | .| .||| | | | || |   .| .. 
Sbjct: 69156 YEVQVKGKTDWTLGVVRESVDRKGEVIHSPSDGFWTVILGDGNEYEANADSPVSLSVKVK 69335

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLIICP 491
       |||||.|.||. | ||||.|  | .... ||  . ||||  . ||.. ||| |
Sbjct: 69336 LQRVGVFVDYEEGLVSFYDVESSSHIYSYTGQTFTDKLYPYFSPEINDNGKNSTSLIITP 69515

Query:  492 MS 493
       .|
Sbjct: 69516 VS 69521

>Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:9732414

     Length = 1279595

 Score = 164 bits (413), Expect = 1e-038
 Identities = 84/178 (47%), Positives = 114/178 (64%), Gaps = 3/178 (1%)
 Frame = -3

Query:  316 VDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEV 375
       |||||| ||||| |||||. ...  . ||||| ||||. | |||  | || |.||
Sbjct: 460344 VDVTLDRDTAYPELILSDDGKEMIQGDVYQDLPDIPERFDHCPSVLGREGFSTGRFYFEV 460165

Query:  376 EVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQR 435
       .| | .| .|| .|. ||| . .||.| | |.| | .|||  | |. |  |.
Sbjct: 460164 KVKGKTEWILGVVRESINRKGKIKLSPQDGHWCVALMKGDQYWACADP--AVSLNVKPQK 459991

Query:  436 VGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSY-SGGKSAAPLIICPM 492
       ||.|.||. | | |..| | | |.|. .|  | |||  . | || . |||| |.
Sbjct: 459990 VGVFVDYEDGLVCFFDVVSRSHIFSFTRQSFINRVYPYFCACFTSNGKHSVPLIISPV 459817

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1472 |chr15|Len:3278087|start:6009756|end:9287842

     Length = 3278087

 Score = 163 bits (411), Expect = 2e-038
 Identities = 82/176 (46%), Positives = 116/176 (65%), Gaps = 1/176 (0%)
 Frame = -3

Query:   315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
        |||||||||||.| ||.||| .||  .. .| ||| ||. ||||  | .| |.|
Sbjct: 2786184 SVDVTLDPDTAHPDLIISDNEKQVTDGDIELELLDNPGRFDTCPCVLAKEGFNSGIFYFE 2786005

Query:   375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
        |.| .| | .|| .|. ||| .|.||. |.| . | | .| |. |  .| ||  |
Sbjct: 2786004 VQVKEKTDWNLGVVRESIKRKGDITAAPEEGYWIIVLGNGNQYLAIDSSSVSLSLRVKPQ 2785825

Query:   435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLII 489
        ||.|.||. | ||||.|  | ..|. ||  . |.|| .  ||.|||||.
Sbjct: 2785824 VVGVFVDYEEGLVSFYDVESGSHIYSFTGQTFTEKLFPFFSPCNNQKGKNAAPLIL 2785657

>Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:9732414

     Length = 1279595

 Score = 161 bits (405), Expect = 8e-038
 Identities = 85/184 (46%), Positives = 120/184 (65%), Gaps = 6/184 (3%)
 Frame = -3

Query:  314 YSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYW 373
       .|||||||||||.| ||||.. .||.  . ..|.| |||. | ||||  | .|. |.
Sbjct: 438570 FSVDVTLDPDTAHPCLILSNDGKQVKDGEINPNIPNNAERFDEFVCVLGKEGFSSGKFYF 438391

Query:  374 EVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPL 433
       |||| | .| .|| . || ||| . .||.||| |.|  .|||  |  | ||  
Sbjct: 438390 EVEVKGKTEWDLGVAKGSVNRKGRIIMSPQDGFWTVALRKKNKYWA--CPCVPLSLRLKP 438217

Query:  434 QRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATF---CGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLII 489
       | ||.|.||. | ||||.| | | ..|. .    . |.||  | || .|||||
Sbjct: 438216 QTVGVFVDYEEGLVSFYDVESRSHMYSFTGQSLFFQSEQLHPFFSPCLYEEGKYSAPLII 438037

Query:  490 CPMS 493
        |..
Sbjct: 438036 SPVN 438025

>Zv7_masked||Zv7_scaffold694 |chr7|Len:1279595|start:8452820|end:9732414

     Length = 1279595

 Score = 157 bits (395), Expect = 1e-036
 Identities = 76/161 (47%), Positives = 107/161 (66%)
 Frame = -3

Query:  314 YSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYW 373
       .|||||||||||. |||||. .||   .| .|.| |||.  ||||  |. || |.
Sbjct: 493755 FSVDVTLDPDTAHQKLILSDDGKQVSTEDTKQKVPNNLERFDKCICVLGKEGFLTGRLYF 493576

Query:  374 EVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPL 433
       ||.. | .||.|| .|. ||| .|  |.|.||| |  |||| .|  | .|  
Sbjct: 493575 EVQMKGKTEWTLGVARESINRKGKITVGLQDGYWAVGLRNENEYWAYAAPAVRLSVREKP 493396

Query:  434 QRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYF 474
       |.||.|.||. | ||||.| | | ..|. .|  . |||
Sbjct: 493395 QKVGVFVDYEDGLVSFYDVESRSHIYSFTGQSFINRLYPYF 493273

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2303 |chr23|Len:159641|start:45422815|end:45582455

     Length = 159641

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-036
 Identities = 79/179 (44%), Positives = 113/179 (63%), Gaps = 1/179 (0%)
 Frame = -3

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       ||||||||||| | |||||. .|| . .. |.|. ||||.  |||  | .|. |.|
Sbjct: 27963 SVDVTLDPDTANPFLILSDDEKQVSHGDIEYDVPEIPERFDYTVSVLGKQGFNSGKFYYE 27784

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       |.| | .| .|| .|. ||   | |||| ..|  ||   |. . | |  .
Sbjct: 27783 VQVKGKKEWDLGVARESISRKETNQLTPANGFWTMALINENEYLICDDPVVSFPQRAKPE 27604

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLIICPM 492
       .||.|.||. | |||||| . | ..|. ||  . ||||  . ||.. |||| |.
Sbjct: 27603 KVGVFVDYEEGLVSFYNVNDGSHIYSFTAQTFTETLYPYFSPCLNDDGKNSKPLIITPV 27427

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1025 |chr10|Len:919371|start:36202715|end:37122085

     Length = 919371

 Score = 151 bits (380), Expect = 6e-035
 Identities = 75/161 (46%), Positives = 96/161 (59%), Gaps = 1/161 (0%)
 Frame = +1

Query:  318 VTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEV 377
       .| . || | | |. .| |||   . |||.|||  ..|  | |||||||||
Sbjct: 703243 ITFNSKTANPWLSLTSSLTCVRYQTFNSSVQDNPQRFNAALSLMGGQGFTKGRHYWEVEV 703422

Query:  378 GDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVG 437
          ||.|| .|| ||| . . | |||| .|| || .| | ||| | | | || |.|
Sbjct: 703423 YSSTVWTVGVARESVTRKGVINTMPANGFWTLSLSYGVQYMAGTSPPTLLSLEEPLARIG 703602

Query:  438 IFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSY 478
       ..||| | |||||   | .||  ||  . |||.| .
Sbjct: 703603 VYLDYKRGLVSFYNAESMTHLYTF-RDTFTETLFPYFNLGF 703722

>Zv7_masked||Zv7_scaffold700 |chr7|Len:6199740|start:12942582|end:19142321

     Length = 6199740

 Score = 151 bits (380), Expect = 6e-035
 Identities = 78/176 (44%), Positives = 109/176 (61%), Gaps = 1/176 (0%)
 Frame = +3

Query:   315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
        .||| |||.|||| |.|| | .|| .   |.|.|||||.  ||||  | || |.|
Sbjct: 3645144 AVDVILDPNTAYPKLVLSKNGKQVSHGGTWTDVPNNPERFDTSACVLGKDGFSCGRFYFE 3645323

Query:   375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
        |.| |||.| .|.  |. ||| .  |. |||..  | || | |  | |.  |
Sbjct: 3645324 VQVSDKAEWDLGMARKSINRKGKIKVCPECGFWSIWKRNGNEYVANESSPVWLSLKDKPQ 3645503

Query:   435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLII 489
        .||.|.||| | ||||||   ..|. .|  . |.|| . | .. ||||
Sbjct: 3645504 KVGVFVDYDEGLVSFYNVETEALIYSFTGQSFIEKIYPFFSPCNKRGNTNSKPLII 3645671

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end:1653448

     Length = 328248

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-033
 Identities = 74/182 (40%), Positives = 105/182 (57%), Gaps = 1/182 (0%)
 Frame = +2

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       ..||||          |.. ..| ||. |.||. . |||  | .|| |
Sbjct: 90824 VFSVDV...................VKHGDIRQKLPNKPQRFDRYAMVLGKEGFSSGRFY 91003

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       .||.| | || .|| .|| ||| .| | .||| | | | .| |   .| |. 
Sbjct: 91004 FEVQVKGKTKWDLGVVRESVDRKGKITLRPSDGFWTVCLRNGNQYKAGADSPVSLSLKVK 91183

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICP 491
       |||||.|.||. | ||||.|  | ..|. ||  . ||||   ||..||||| |
Sbjct: 91184 LQRVGVFVDYEEGLVSFYDVESSSHIYSFTGQTFTDKLYPYFSPEDNDDGKNSAPLIITP 91363

Query:  492 MS 493
       .|
Sbjct: 91364 VS 91369

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end:2433173

     Length = 726802

 Score = 145 bits (364), Expect = 5e-033
 Identities = 74/153 (48%), Positives = 99/153 (64%), Gaps = 4/153 (2%)
 Frame = +3

Query:  343 LQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAP 402
       ..| ||| |.||. |||||  | .| |.||.| | ||.|| .|. ||| .| |
Sbjct: 86553 IEQKLPDKPQRFDRCPCVLGKEGFSSGGFYFEVQVKGKTDWTLGVVRESINRKGEITLTP 86732

Query:  403 QNGFWAVSLWYGK-EYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTF 461
       |||| | | | || || ||  | |. |||||.|.||. | ||||.|  | ...
Sbjct: 86733 SNGFWTV--WLRKNEYKALASPSVPLSLKVKLQRVGVFVDYEEGLVSFYDVESSSHIYSY 86906

Query:  462 SHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLIICPMS 493
       . ||  . ||||  . |||.. |||| |.|
Sbjct: 86907 TGQTFTDKLYPYFSPGLNHGGKNSNPLIITPVS 87005

>Zv7_masked||Zv7_scaffold291 |chr3|Len:812120|start:57170238|end:57982357

     Length = 812120

 Score = 144 bits (361), Expect = 1e-032
 Identities = 78/177 (44%), Positives = 107/177 (60%), Gaps = 2/177 (1%)
 Frame = +2

Query:  314 YSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYW 373
       .|||| |.| ||. | .|.. ..||.. ||..|.||.||.  |.  | ||| |
Sbjct: 720983 FSVDVNLNPRTAHAYLYISEDRKEVRHANKQQEVPENPKRFDRVINVMSKEAFRYGRHLW 721162

Query:  374 EVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPL 433
       ||.|||| | .|| . || ||| | | |||| .|| | .| | | | |. |  
Sbjct: 721163 EVDVGDKTDWDLGVAKQSVNRKGKFTICPSNGFWTLSLKNGSQYVANTYPPTSFNLSHKP 721342

Query:  434 QRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSY-SGGKSAAPLII 489
       .|| |.|||| | ||||   | ..|  .|  . | |   | |. |||||
Sbjct: 721343 KRVSIYLDYDEGRVSFYCSDTGTHIYSF-RDSFTDKLHPILSPGRPHGEKNTAPLII 721510

>Zv7_masked||Zv7_scaffold700 |chr7|Len:6199740|start:12942582|end:19142321

     Length = 6199740

 Score = 144 bits (361), Expect = 1e-032
 Identities = 77/182 (42%), Positives = 115/182 (63%), Gaps = 1/182 (0%)
 Frame = +3

Query:   316 VDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEV 375
        ||| ||||||.| ||||.. .|||| .. | | . .|| . |||  | .|| |.||
Sbjct: 2257737 VDVILDPDTAHPKLILSEDGKQVRYGNIKHDRPGSDKRFENYIVVLGKEGFSSGRFYFEV 2257916

Query:   376 EVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQR 435
        | | .| .|| .|. |||  .| .| |.. |  . | |  .| |.  | 
Sbjct: 2257917 NVSGKTEWLLGVARESLNRKGEFFLSPNDGNWSLWLKDENKCEACESLTLSLSLKVKPQT 2258096

Query:   436 VGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICPMSG 494
        ||.|.||. | ||||.| | | ..|. .|  . |. | || . |...||||| |..|
Sbjct: 2258097 VGVFVDYEEGLVSFYDVKSRSHIYSFTGQSFTEKLYPFLSPLSNNKGQNSAPLIISPVTG 2258276

Query:   495 ID 496
        |
Sbjct: 2258277 ND 2258282

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end:2433173

     Length = 726802

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-032
 Identities = 69/151 (45%), Positives = 97/151 (64%), Gaps = 1/151 (0%)
 Frame = +1

Query:  343 LQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAP 402
       ..| ||| |.||. |||||  | .|| |.||.| | ||.|| .|. ||| .| .|
Sbjct: 92959 IRQKLPDTPQRFDRCPCVLGKEGFSSGRFYFEVQVKGKTDWTLGVVRESINRKGSITVSP 93138

Query:  403 QNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFS 462
       |||| | | | || |  | .| .  |||||.|.||. | || |.|  | ....
Sbjct: 93139 SNGFWTVVLRNGNEYKAFAGPSVSLSVGVNLQRVGVFVDYEEGLVSIYDVESSSHIYSYT 93318

Query:  463 HATFCGPVRPYFSLSY-SGGKSAAPLIICPM 492
        ||  . |.||  .|||.. |||| |.
Sbjct: 93319 GQTFTDKLYPFFSPHLNNGGKNSNPLIITPL 93411

>Zv7_masked||Zv7_scaffold703 |chr7|Len:3579684|start:19190852|end:22770535

     Length = 3579684

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-032
 Identities = 77/179 (43%), Positives = 107/179 (59%), Gaps = 2/179 (1%)
 Frame = -3

Query:   315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
        .|||||| .||.| ||||.| . | | || . .. |||.  ||||  | ||||||
Sbjct: 2725267 TVDVTLDANTAHPRLILSENKKMVWCSENQQHVTNHRERFDRVVCVLGREGFNTGRHYWE 2725088

Query:   375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
        |.| | | .||  | ||| . .| .|.| .||   |  | | | | |  |
Sbjct: 2725087 VKVNGKTDWDLGVASHSCNRKGKIKVSPSHGYWFLSLRDKNNYAFRTEPPTVLHLSNKPQ 2724908

Query:   435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICPM 492
        ..|.|.||. |.||||.| . | ||  |  . |.|| .  |. |||.| |.
Sbjct: 2724907 KMGLFVDYEKGQVSFYDVDAKMHIHTFMD-NFSETIYPFFSPCTNKNSKNEAPLVITPV 2724734

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end:2433173

     Length = 726802

 Score = 142 bits (356), Expect = 4e-032
 Identities = 76/182 (41%), Positives = 101/182 (55%), Gaps = 4/182 (2%)
 Frame = +2

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       ..||||         |||  . | ||| .||  ||||  | .|| |
Sbjct: 68534 VFSVDV..................QVRLGEIIQKLPDKSQRFEKCICVLGKEGFSSGRFY 68713

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGK-EYWALTSPMTALPLRT 431
       .||.| | || .|| .|| ||| .  | |||| | | | || || ||  | .. 
Sbjct: 68714 FEVQVKGKTKWDLGVARESVDRKGEIRLCPSNGFWTV--WLRKNEYKALASPSVPLSVKV 68887

Query:  432 PLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIIC 490
       |||||.|.||. | ||||.|  | ..|. ||  . |.|. |  | .. |||| 
Sbjct: 68888 KLQRVGVFVDYEEGLVSFYDVESSSHIYSFTGQTFTDKLYPFFNPCSNIDGNNSDPLIIT 69067

Query:  491 PM 492
       |.
Sbjct: 69068 PL 69073

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1903 |chr19|Len:162695|start:33544340|end:33707034

     Length = 162695

 Score = 141 bits (355), Expect = 5e-032
 Identities = 75/181 (41%), Positives = 110/181 (60%), Gaps = 1/181 (0%)
 Frame = -1

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       ..||||||||| . | |||. .|||. . .  |.||.  |||  | .|| |
Sbjct: 135638 VFSVDVTLDPDKGHSDLKLSDDGKQVRFRDILPNYSSKPQRFDRNLFVLGREGFSSGRFY 135459

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       .|| | .| ||.|| .| |  .| .|. | | |.| | .| |  | .| || 
Sbjct: 135458 FEVLVKEKTDWTLGVARESTDRNKEITVSPRTGCWTVALINGNDYRACNDPPVSLSLRVT 135279

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSG-GKSAAPLIICP 491
        ||||.|.|.. | | || |  || ..|. .|  . |.||  . ||..||||| |
Sbjct: 135278 PQRVGVFVDHEEGLVCFYEVETSCHIYSFTGESFHDTLYPFFSPGPNPCGKNSAPLIITP 135099

Query:  492 M 492
       .
Sbjct: 135098 V 135096

>Zv7_masked||Zv7_scaffold78 |chr1|Len:1166935|start:54488721|end:55655655

     Length = 1166935

 Score = 141 bits (354), Expect = 7e-032
 Identities = 73/177 (41%), Positives = 109/177 (61%), Gaps = 2/177 (1%)
 Frame = +3

Query:   316 VDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEV 375
        |||||| |.|.| |..|.. .|| |  |..|| |||.  ||||   .| |||||
Sbjct: 1138482 VDVTLDKDSAHPRLVISEDGKQVLCSDRYQNVPDTLERFDRVVCVLGRQGINSGCHYWEV 1138661

Query:   376 EVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQR 435
        | || | .|.  .. ||| . . | |||| .||  ..|  | | | . .  ||
Sbjct: 1138662 LVSDKTDWDLGIAARTINRKGKIAANPANGFWFLSLRDKQDYVFRTEPSTPIIVNPKPQR 1138841

Query:   436 VGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICP 491
        . . .||. |..||||  .  ||.. .|  . |.|| .  ||. |||||||
Sbjct: 1138842 ITVSVDYERGQLSFYNADTKTLIFTYTD-SFSETLYPFFSPCTNKSGKNEAPLIICP 1139009

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1867 |chr19|Len:328248|start:1325201|end:1653448

     Length = 328248

 Score = 136 bits (340), Expect = 3e-030
 Identities = 73/210 (34%), Positives = 100/210 (47%), Gaps = 1/210 (0%)
 Frame = +2

Query:  285 LFLTESLKQFTEKMQSDMEKIQELREAQLYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQ 344
       || | |  | . |                     . 
Sbjct: 106583 LFKTN*LNMHTILISSLQN.......................................II 106762

Query:  345 QDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQN 404
       | ||.||.||.  |||  | .|| |.||.| | .| .|| .|| ||| | | |
Sbjct: 106763 QKLPNNPQRFDYSVSVLGKEGFSSGRFYYEVQVKGKIEWELGVARESVGRKGTYTLNPSN 106942

Query:  405 GFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHA 464
       | | | | | || | | | .| |.  ||||.|.||. | | ||.   | |.|. 
Sbjct: 106943 GHWTVVLRNGNEYRACTGPSVSLSLKVKPQRVGVFVDYEEGLVCFYDAESGSHIFSFTGQ 107122

Query:  465 TFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICPMS 493
       ||  . |.|.  . ||..||||| |..
Sbjct: 107123 TFTEKLYPFFNPCGHYAGKNSAPLIITPVN 107212

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 134 bits (335), Expect = 1e-029
 Identities = 75/171 (43%), Positives = 103/171 (60%), Gaps = 3/171 (1%)
 Frame = +2

Query:  323 DTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGDKAK 382
       .|||| | || .| | .  | ||||||||.  |||| | .| | ||||||  
Sbjct: 961991 NTAYPCLSLSKDLTSVSNTGTMQKLPDNPERFDHLVFVLGSKGFSSGCHSWEVEVGKNND 962170

Query:  383 WTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIFLDY 442
       | ||| . || ||| .. |. ||| ..| | .| |.|.| | | | . |.|| . .||
Sbjct: 962171 WVIGVVKASVARKGKISGCPEGGFWTIALSDG-QYTAMTTPRTQLKLNSHLERVRVKIDY 962347

Query:  443 DAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLIICPM 492
       |||||||.. .  .||.  |  . |.|  .  . || |||.
Sbjct: 962348 DAGEVSFFDSVDVAPLYTFTD-HFTEMMFPFFCPGANINRNNPGPLKICPV 962497

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end:2433173

     Length = 726802

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-029
 Identities = 66/151 (43%), Positives = 93/151 (61%), Gaps = 1/151 (0%)
 Frame = +2

Query:  343 LQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAP 402
       ..| ||| |.||.  ||||  | .|| |.||.| | | .|| .|. ||| .|.. 
Sbjct: 79022 IRQKLPDKPQRFDYCVCVLGKEGFSSGRFYFEVQVKGKTDWDLGVVRESINRKGQITASA 79201

Query:  403 QNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFS 462
        ||| | | | || | || .||..  ||||.|.||. | | ||.|  | ..|.
Sbjct: 79202 SKGFWTVVLRNGIEYKACASPPVSLPVKVKPQRVGVFVDYEEGLVLFYDVESSSHIYSFT 79381

Query:  463 HATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICPM 492
        ||  . | ||   ||.. |||| |.
Sbjct: 79382 SQTFTDKLHPLFSPCPNCAGKNSNPLIITPV 79474

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1472 |chr15|Len:3278087|start:6009756|end:9287842

     Length = 3278087

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-029
 Identities = 67/176 (38%), Positives = 98/176 (55%), Gaps = 1/176 (0%)
 Frame = -1

Query:   315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
        ||||          | .  . | .|||||. ||||  | .|| |.|
Sbjct: 2820662 SVDV...................VTFGDKELKLLNNPERFDCCPCVLAKERFSSGRFYFE 2820483

Query:   375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
        |.| .| | .|| .|. ||| .|.||. |.| . |  .| |. |  .| ||  |
Sbjct: 2820482 VQVKEKTDWDLGVVRESINRKGDITAAPEAGYWIIMLRNENQYLAIDSSSVSLSLRVKPQ 2820303

Query:   435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLII 489
        ||.|.||. | |.||.|   ..|. ||  . ||||  .||.. |||||
Sbjct: 2820302 VVGVFVDYEEGLVTFYDVESGSFIYSFTGQTFSEKLSPYFSPYQNNGGRNTAPLII 2820135

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1871 |chr19|Len:726802|start:1706372|end:2433173

     Length = 726802

 Score = 131 bits (329), Expect = 5e-029
 Identities = 69/182 (37%), Positives = 98/182 (53%), Gaps = 8/182 (4%)
 Frame = +3

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       ..|||             ..|.||| |.||. |||||  | .|| |
Sbjct: 104931 VFSVD.........................IRQELPDTPQRFDYCPCVLGKEGFSSGRFY 105110

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       .||.| | | .|| .|. ||| .| | ||| | | ||   .  .| |. 
Sbjct: 105111 YEVQVKGKTDWDLGVARESINRKGKITLTPGNGFCTV--WLRKE-----NECFSLSLKVK 105269

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLIICP 491
        ||||.|.||. | ||||.|  | ..|. ||  . ||||   ||.. |||| |
Sbjct: 105270 PQRVGVFVDYEEGLVSFYDVESSSHIYSFTDQTFTDKLYPYFSPCPNYEGKNSNPLIITP 105449

Query:  492 MS 493
       ..
Sbjct: 105450 VN 105455

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1104 |chr11|Len:1101006|start:38750778|end:39851783

     Length = 1101006

 Score = 131 bits (327), Expect = 9e-029
 Identities = 71/175 (40%), Positives = 102/175 (58%), Gaps = 4/175 (2%)
 Frame = +1

Query:  318 VTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQ-QDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVE 376
       .|.|| ||. |||||.  | | | | | |.| ||..  |||  | | ||||| 
Sbjct: 625153 LTMDPSTAHQRLILSDDCTIVAYGNLHPQPLQDSPRRFDVEVSVLGDEGFSGGVHYWEVM 625332

Query:  377 VGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRV 436
       | .| .| ||| ..| ||| .  | ||. . . | .| | | | | | ... |..|
Sbjct: 625333 VSEKTQWMIGVANETVNRKGSIQIQPSRGFYCIVMHDGNQYSACTEPWTRLNVKSKLEKV 625512

Query:  437 GIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS--LSYSGGKSAAPLII 489
       |..||| | . ||| .  .|.  |  . ||||  |.. ||. || |
Sbjct: 625513 GVYLDYPKGLLVFYNADDMSWLYTY-REKFPAKLFPYFSPGQSHANGKNVQPLRI 625674

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1104 |chr11|Len:1101006|start:38750778|end:39851783

     Length = 1101006

 Score = 130 bits (325), Expect = 2e-028
 Identities = 71/175 (40%), Positives = 102/175 (58%), Gaps = 4/175 (2%)
 Frame = +1

Query:  318 VTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQ-QDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVE 376
       .|.|| ||. |||||.  | | | | | |.| ||..  |||  | | ||||| 
Sbjct: 535363 LTMDPSTAHQRLILSDDCTIVAYGNLHPQPLQDSPRRFDVEVSVLGDEGFSGGVHYWEVM 535542

Query:  377 VGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRV 436
       | .| .| ||| ..| ||| .  | ||. . . | .| | | | | | ... |..|
Sbjct: 535543 VSEKTQWMIGVANETVNRKGSIQIQPGRGFYCIVMHDGNQYSACTEPWTRLNVKSKLEKV 535722

Query:  437 GIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS--LSYSGGKSAAPLII 489
       |..||| | . ||| .  .|.  |  . ||||  |.. ||. || |
Sbjct: 535723 GVYLDYPKGLLVFYNADDMSWLYTY-REKFPAKLFPYFSPGQSHANGKNVQPLRI 535884

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-028
 Identities = 69/155 (44%), Positives = 96/155 (61%), Gaps = 2/155 (1%)
 Frame = -2

Query:  320 LDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGD 379
       |||..|.| | |||.| . ||  | || |||||..  |||  | . | ||.||||
Sbjct: 407788 LDPNSAHPCLTLSDDLTSLHYSTPNQGLPSNPERFHISAEVLGCTAFNSSSHNWEIEVGD 407609

Query:  380 KAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIF 439
         | .|. .|| |  | . |.|||| . . ..| |..|| ||| .  |||| | 
Sbjct: 407608 NEDWILGLASESVKRDQEVPARPENGFWTI-CFRDEQYRAMSSPPTALQVEKKLQRVLIQ 407432

Query:  440 LDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYF 474
       |..| ||| | | . .  .|| || |  . |||
Sbjct: 407431 LNWDKGEVVFLNPSYQEVIYTFKHA-FTEKLLPYF 407330

>Zv7_masked||Zv7_scaffold446 |chr5|Len:3556776|start:11238757|end:14795532

     Length = 3556776

 Score = 128 bits (321), Expect = 5e-028
 Identities = 67/164 (40%), Positives = 103/164 (62%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query:   313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
        | |||..||| | .| | |||. ..|. . . .. . .||. .|||||   .||.|
Sbjct: 2407349 LCSVDISLDPMTNHPWLQLSDDKKKVQEALSETEVSFSKQRFDSWPCVLGWEGLTSGRYY 2407170

Query:   373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYG-KEYWALTSPMTALPLRT 431
        |||.. .| | |||  | | |   | ||| ..|  ....| | | | ||| 
Sbjct: 2407169 WEVDIANKGYWRIGVTTASSKRHGRSPMNPSEGFW--TIWKSTRQFYACTKPETELPLTL 2406996

Query:   432 PLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS 475
         ...|..|||. |.|||||| | | |||. | |  . | |.
Sbjct: 2406995 VPKKLGVYLDYEEGQVSFYNVETRTHIFTFT-ANFRETLFPLFA 2406867

>Zv7_masked||Zv7_scaffold733 |chr7|Len:347926|start:62913916|end:63261841

     Length = 347926

 Score = 128 bits (321), Expect = 5e-028
 Identities = 77/176 (43%), Positives = 103/176 (58%), Gaps = 5/176 (2%)
 Frame = +3

Query:  317 DVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDL--PDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       .. ||| ||  | ||.. .||||  ...  | | ||.  ||  | .||||||
Sbjct: 260844 ELILDPATAQRDLCLSEDGKQVRYEEQRKNSSNSDTPRRFSPALFVLAREGFSSGRHYWE 261023

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       |.|| | ||.|.  | ||| .  |. ||| . | | | |||  || | . |
Sbjct: 261024 VDVGHKTAWTVGLARSSARRKGEIRLNPEGGFWCLWLKNG-EVKALTGSRVALHLTSLPQ 261200

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAPLII 489
       ..||||||.||.||||.|  | .|| | |  | | ||  . ||. ||.|
Sbjct: 261201 KLGIFLDYEAGQVSFYDVKTHTHLYTFIDA-FTESVYPIFSPCLNQDGKNPGPLVI 261365

>Zv7_masked||Zv7_scaffold788 |chr8|Len:2644218|start:9538101|end:12182318

     Length = 2644218

 Score = 127 bits (318), Expect = 1e-027
 Identities = 64/158 (40%), Positives = 101/158 (63%), Gaps = 1/158 (0%)
 Frame = -1

Query:  305 IQELREAQLYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSP 364
       . .| . | |.|. ||.|| |||.||.. ....  .. .| | ||. . |  | 
Sbjct: 239322 LTQLHDHPLPPVEVSFDPETANPSLLLSEDCKRLQCGLERRPVPCNLRRFDGWWCCFASQ 239143

Query:  365 CFIAGRHYWEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPM 424
        | .|||||||||||. | .|| ..|  ||   |.|. . | | | |||.| 
Sbjct: 239142 GFSSGRHYWEVEVGDR-DWRLGVAKESALCKGYRPLNTQSGYLTLRLERGSELKALTAPT 238966

Query:  425 TALPLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFS 462
       | ||   .|||..|||| |..|||.. .| | .|.|
Sbjct: 238965 TPLPTTLIPRRVGVYLDYDEGQLSFYDIQKRAHIYTYS 238852

>Zv7_masked||Zv7_NA211 |chrNA|Len:47979

     Length = 47979

 Score = 126 bits (316), Expect = 2e-027
 Identities = 67/158 (42%), Positives = 97/158 (61%), Gaps = 2/158 (1%)
 Frame = +2

Query:  318 VTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEV 377
       | |.|.||  . |||.| .||| .| ||.|||||. . |||||  ..||| |.|||
Sbjct: 46295 VILNPNTADVCVSLSDDLTTIRYSEEEQLLPENPERFSFYECVLGSEGLVSGRHSWDVEV 46474

Query:  378 GDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVG 437
       || ..| .|| ..|| ||   .|. | | | | || || | |   | |.  |.. 
Sbjct: 46475 GDCSEWALGVVKESVQRKEWFPPSPERGMWTVGL-YGGEYRARTPTSAPLKLKKKPQKIR 46651

Query:  438 IFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS 475
       . || .|| |.| . .  . . . |  | ||||
Sbjct: 46652 VQLDCEAGRVTFSDAADNSIIYKYKN-KFTEKVFPYFS 46762

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1164 |chr12|Len:2996289|start:19901072|end:22897360

     Length = 2996289

 Score = 124 bits (311), Expect = 6e-027
 Identities = 61/163 (37%), Positives = 100/163 (61%), Gaps = 4/163 (2%)
 Frame = +1

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       . ||.||| | | | .|.. ....  .. .|| . .||. |||||  ...||||||
Sbjct: 337018 TADVSLDPMTNNPWLYVSEDHKKIQEGLIEANLPYSSQRFDSLPCVLGWEGYMSGRHYWE 337197

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYG-KEYWALTSPMTALPLRTPL 433
       || .  | .||  | | |   | .|.|  ||  ....| |.| | ||   
Sbjct: 337198 VEFANNGYWRVGVTTASSKRHGRFPMNPSSGYWV--LWRSTRQFFACTNPETPLPQELVP 337371

Query:  434 QRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSL 476
       .|.||..||. |..||||  . | .||.  |  . |.|||
Sbjct: 337372 RRMGIYIDYEEGQISFYNADNKSHIYTFT-GHFREKLYPFFSL 337497

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1903 |chr19|Len:162695|start:33544340|end:33707034

     Length = 162695

 Score = 124 bits (311), Expect = 6e-027
 Identities = 67/187 (35%), Positives = 95/187 (50%), Gaps = 1/187 (0%)
 Frame = -1

Query:  308 LREAQLYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFI 367
       |.  .. |||            . | ||. |||| . |||  | 
Sbjct: 146345 LKNRCVFPVDV........................IWQKLPNKLERFNRYLSVLGREGFS 146166

Query:  368 AGRHYWEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTAL 427
       .|| |.|| | | ||.|| .|| ||| . .|. | | |.| | | |  |  |
Sbjct: 146165 SGRFYFEVLVKGKTDWTLGVARESVDRKGDIRVSPETGSWTVALINGNELSARADPPVLL 145986

Query:  428 PLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYS-GGKSAAP 486
        ||  ||||.|.||. | | ||.|  | ....  |  . | || .. ||.. |
Sbjct: 145985 SLRVSPQRVGVFVDYEEGLVCFYDVESSSHIYSYTDQCFSEKLHPCFSPGFNFEGKNSTP 145806

Query:  487 LIICPMS 493
       ||| .|
Sbjct: 145805 LIITHLS 145785

>Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3508603

     Length = 702836

 Score = 122 bits (306), Expect = 2e-026
 Identities = 69/177 (38%), Positives = 103/177 (58%), Gaps = 2/177 (1%)
 Frame = -3

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNP-ERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYW 373
       .|.|||| |.|.| ||.|.. .|..  .|  |  . | . |||  | .| |.
Sbjct: 362445 TVNVTLDADSAHPHLIVSEDGKQIKCGNIQIRKVDREIDIFTEYLGVLGKEGFSSGCFYF 362266

Query:  374 EVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPL 433
       |||| . || .||  | ||  . |.||.| | | || ||| |  .||  
Sbjct: 362265 EVEVKGQIKWDLGVTRQSADRKELCSLNPKNGYWTVGLIDGK-YWAHESSYVFIPLSVKP 362089

Query:  434 QRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAAPLIIC 490
       ||||.|.||. | ||||.|  | ....  | | . |. | |  ... || ||
Sbjct: 362088 QRVGVFVDYEKGFVSFYDVESMFHIYSYTGQPFNGKLCPFVCLGYYRNENSTPLKIC 361918

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1593 |chr16|Len:1170280|start:18946598|end:20116877

     Length = 1170280

 Score = 121 bits (301), Expect = 9e-026
 Identities = 73/179 (40%), Positives = 98/179 (54%), Gaps = 6/179 (3%)
 Frame = +3

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       |..| | |||.|| | | .| .  .. | .| |||||||.  |||| | .||| 
Sbjct: 421548 LFAVPVILDPNTASPWLSISPDFSSMQESRERQSFPDNPERFDPCVFVLGSEGFSSGRHR 421727

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
       ||| | | || .|||..|| ||  |   | | . | | | ||||| | | |  
Sbjct: 421728 WEVRVADHPKWILGVCKESVVRKRKFTVTTTAGVWTIGLSKG-VYNALTSPRTVLNLERR 421904

Query:  433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAAPLIICP 491
        . | . .. . |||||..   | ||.  | | . | |   | . |. | |
Sbjct: 421905 PETVRVKVNMEKGEVSFWDTGNNKHLCTFND-KFTGKLFPIF----GPGLQSTPITILP 422066

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1572 |chr16|Len:1454232|start:5719242|end:7173473

     Length = 1454232

 Score = 109 bits (272), Expect = 2e-022
 Identities = 70/178 (39%), Positives = 93/178 (52%), Gaps = 7/178 (3%)
 Frame = -1

Query:   318 VTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQD----LPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYW 373
        .| ||.||.| | ||   | .  ..    ||.||. . ||.|| | |||||
Sbjct: 1112487 LTFDPETAHPLLTLSPERTAVTFEEGKETGENAAERNPKRFHYYYCVMGSEGFTHGRHYW 1112308

Query:   374 EVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPM-TALPLRTP 432
        |||| | | .||  | |  .|. || | .|| |  | | | | .  ||
Sbjct: 1112307 EVEVKGKTAWRVGVARADVHRGEMDSSSTLNGLWTLSLRNG-SITACTHPKPTPVLSYTP 1112131

Query:   433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS-LSYSGGKSAAPLII 489
         |.|.||| | ||||||    |.|  |  |. |...   ||. ||| |
Sbjct: 1112130 PIRIGVFLDCDNEEVSFYNAVTMNPLFSFYTGTVLVPLYPFYNPCDTDEGKNCAPLSI 1111957

>Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3508603

     Length = 702836

 Score = 109 bits (271), Expect = 3e-022
 Identities = 68/176 (38%), Positives = 104/176 (59%), Gaps = 7/176 (3%)
 Frame = -2

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       .|.|||| |.|.| ||.|.. .||.|  ..| .| | | . |.|  | .| |.|
Sbjct: 222232 TVNVTLDADSAHPDLIVSEDGKQVKYRN-REDKGNN--RLNEYLGVVGKEGFSSGCFYFE 222062

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       |.| | | .|| .| ||  . .|.||.| .| .| | | | .| |  | |
Sbjct: 222061 VQVKGKTVWDLGVTRESADRKYLTSLSPKNGYWTLSQRHG-NYRA--SSVTLSPSVEP-Q 221894

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAAPLIIC 490
       |||.|.|| | |||| |  | .... .|  . |. | |   .|||||
Sbjct: 221893 RVGVFVDYKKGLVSFYGVESMFHIYSYTDQSFNRKLYPFVCLGYYLSFDFSPLIIC 221726

>Zv7_masked||Zv7_scaffold231 |chr3|Len:3782459|start:4839510|end:8621968

     Length = 3782459

 Score = 109 bits (271), Expect = 3e-022
 Identities = 60/145 (41%), Positives = 83/145 (57%), Gaps = 1/145 (0%)
 Frame = +2

Query:   318 VTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEV 377
        |||||.||  .||..| ..    ||.||||||.  |||  | .||| |.|||
Sbjct: 2234705 VTLDPNTAASCFLLSEDLTTLQCCSQTFKLPENPERFNVGAEVLGYEGFSSGRHSWDVEV 2234884

Query:   378 GDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVG 437
        .  | |||  |. |||   | ||| . | | || | |.| . | .  | | 
Sbjct: 2234885 KNNTYWVIGVASASISRKGKHVLTPAEGFWTIRLRNG-EYKACTAPWSPLTMTKEPQVVR 2235061

Query:   438 IFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFS 462
        . || .  |.||.. ||  ||..
Sbjct: 2235062 VVLDMNRSRVTFYDLRERTPLFTYT 2235136

>Zv7_masked||Zv7_scaffold223 |chr3|Len:324853|start:1993889|end:2318741

     Length = 324853

 Score = 109 bits (270), Expect = 4e-022
 Identities = 70/174 (40%), Positives = 93/174 (53%), Gaps = 8/174 (4%)
 Frame = +1

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       | | |||.|| | |||||.|  | . .| || |||||. . ||||| | .|.| |.
Sbjct: 244189 SAPVILDPNTANPHLILSDDLTSGRGTGNRQPLPPNPERFDWYFCVLGSEGFNSGKHSWD 244368

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       ||| | . | .||    || |   | | | || .   .   .. |.
Sbjct: 244369 VEVKDNSGWGLGVTTAINHCKGRVFY--NTGVWCV--WYHSDE---QTKWAGFRVKEKLE 244527

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAAPLI 488
       || . ||||.| ||| .  . | ||. ||  | |.|.  |   |||
Sbjct: 244528 RVRVSLDYDSGMVSFSDPVAKTHLHTFT-TTFTHSVFPFFNCGLSSFLRILPLI 244686

>Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3508603

     Length = 702836

 Score = 109 bits (270), Expect = 4e-022
 Identities = 65/176 (36%), Positives = 98/176 (55%), Gaps = 4/176 (2%)
 Frame = -3

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       .|.|||| |.|.| ||.|.. .||.   | . .  ||   |.|  | .| |.|
Sbjct: 388365 AVNVTLDADSAHPRLIVSEDGKQVKCGD-TQTVNEGNNRFIKPLGVVGKEGFSSGCFYYE 388189

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       | | . | .|| .| || .  | ||.| .|| | | | |  . |  |
Sbjct: 388188 VRVEGQTVWYLGVTRESADRKASI--FPLNGYWTMSLRNG-NYRARESSYVFISLSVSPQ 388018

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAAPLIIC 490
       |||.|.||. | ||||.   | .... ||  . |. | |  |.. |||||
Sbjct: 388017 RVGVFVDYEKGFVSFYDADSMSHIYSYTGQTFNEKLYPFVCLGYQRNKNSTPLIIC 387850

>Zv7_masked||Zv7_scaffold241 |chr3|Len:288875|start:21697559|end:21986433

     Length = 288875

 Score = 107 bits (266), Expect = 1e-021
 Identities = 68/163 (41%), Positives = 88/163 (53%), Gaps = 4/163 (2%)
 Frame = -2

Query:  313 LYSVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHY 372
       | | | |||.||.| |||||.| || | .. |.|||||. ||||||| | .|.| 
Sbjct: 167284 LSSAPVILDPNTAHPHLILSDDLTSVRESEDKRQFPNNPERFDRFPCVLGSEGFRSGKHS 167105

Query:  373 WEVEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPM-TALPLRT 431
       | |||   | .||  | |||     |.| .   .| | . |  . 
Sbjct: 167104 WVVEVSYSFYWNLGVTTASNQRKG--RDFYDTNVWSVEYYENPPQDSLNSTVSTCFTVTQ 166931

Query:  432 PLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYF 474
        |. | . || | | ||| .   | ||. |||  | |.|
Sbjct: 166930 KLECVKVELDCDEGTVSFSDPATDTHLHTFT-ATFTDTVFPFF 166805

>Zv7_masked||Zv7_scaffold225 |chr3|Len:702836|start:2805768|end:3508603

     Length = 702836

 Score = 106 bits (263), Expect = 2e-021
 Identities = 59/162 (36%), Positives = 93/162 (57%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       .|.|||| |.|. ||.|.. .||.. .     || . |.|  | .| |.|
Sbjct: 212140 AVNVTLDADSAHRDLIVSEDGKQVKWGHTHNRKVGGNNRFTKYLGVVGKEAFSSGCFYFE 211961

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQ 434
       |.| |. | .|| .|  | .. .|.|||| || | | | | . |  | |  |
Sbjct: 211960 VQVKDQTVWNLGVARESAEWKSSISLSPENGFWTVSKRYEK-YNASSDP---LSLSMNPQ 211793

Query:  435 RVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSL 476
       |||.|.|| | |||..|  | ....  | | . |. |
Sbjct: 211792 RVGVFVDYKKGLVSFHDVKSMFHIYSYTGQFFIGKLYPFVCL 211667

>Zv7_masked||Zv7_scaffold241 |chr3|Len:288875|start:21697559|end:21986433

     Length = 288875

 Score = 106 bits (262), Expect = 3e-021
 Identities = 75/199 (37%), Positives = 103/199 (51%), Gaps = 25/199 (12%)
 Frame = -2

Query:  315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
       | | || .||.| ||.||.| || . . ||||||||. | ||||| | .|.| |.
Sbjct: 11998 SAPVILDSNTAHPHLIVSDDLTSVRLTEDKHPLPDNPERFDYFECVLGSVGFSSGKHRWD 11819

Query:  375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLW--YGKEYWALT-------SPMT 425
       ||| | .||.||  | |||     |.  .|   ||.| |    |  
Sbjct: 11818 VEVKDNDEWTVGVTTASK-RKG-------EDFYDSDIWSVENVEYFANTPQDSPNSSASN 11663

Query:  426 ALPLRTPLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLSYSGGKSAA 485
        .. |. | . || | | | | .   | ||. |||  | |.|.    | 
Sbjct: 11662 CFHVKQDLECVRVELDCDEGTVCFSDPVTDTHLHTFT-ATFTDSVFPFFT-------SLD 11507

Query:  486 PLIICPMSGIDGFSGHVGN 504
       || | |.  . |. . |.
Sbjct: 11506 PLRILPVKVSEHFTCNSGS 11450

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1365 |chr14|Len:2230408|start:9926351|end:12156758

     Length = 2230408

 Score = 104 bits (257), Expect = 1e-020
 Identities = 67/171 (39%), Positives = 91/171 (53%), Gaps = 3/171 (1%)
 Frame = -1

Query:   321 DPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEVEVGDK 380
        | |||.||| || | || |    . .||   .| . | .| |||||.| . 
Sbjct: 1931920 DEDTAHPSLQLSRNKTQVIESNQMTSYLCDTKRFLQCVNILATEGFQSGSHYWEVDVSNN 1931741

Query:   381 AKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLWYGKEYWALTSPMTALPLRTPLQRVGIFL 440
        || .|| .|| |. |  | ||.| . |  .| | | | | | . |  |.||||
Sbjct: 1931740 PKWDLGVALESVNRQVRVKLCPDNGYWTLRLRDANQYSAGTQPWTRLTVITSPCRIGIFL 1931561

Query:   441 DYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPYFS--LSYSGGKSAAPLII 489
        | . .|||||    ..||   | | |.|| .| | |. | |.
Sbjct: 1931560 DCEESKVSFYNADNMTLLYSFSSGP-RGKVFPFFSTCVSEHGQKAQAIRIL 1931411

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1592 |chr16|Len:697542|start:18248956|end:18946497

     Length = 697542

 Score = 103 bits (255), Expect = 2e-020
 Identities = 47/133 (35%), Positives = 75/133 (56%), Gaps = 1/133 (0%)
 Frame = -2

Query:   6 VAECLQQETTCPVCLQYFAEPMMLDCGHNICCACLARCWGTAETNVSCPQCRETFPQRHM 65
       .| |   ||||| | .|. | | | .| | .|  ...  ||.||. | . .
Sbjct: 358832 MASALSLYLMCPVCLSDFKDPVSLPCEHVLCRQCASRYLESSKGPHKCPECRQNFTRTDL 358653

Query:   66 RPNRHLANVTQLVKQLRTERP-SGPGGEMGVCEKHREPLKLYCEEDQMPICVVCDRSREH 124
       . | | ||  ... | ..  | | .| .|.|||||.| || .|..|  .|
Sbjct: 358652 KGIRVLRNVVDAIQEQRKKKQLIQPNAEEMLCSEHKEPLKLFCVNDQRLVCLICKEGMKH 358473

Query:  125 RGHSVLPLEEAVE 137
        ||| |..|| |
Sbjct: 358472 SGHSFKPVKEAKE 358434

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1850 |chr18|Len:1012904|start:45901656|end:46914559

     Length = 1012904

 Score = 103 bits (255), Expect = 2e-020
 Identities = 66/169 (39%), Positives = 95/169 (56%), Gaps = 9/169 (5%)
 Frame = +3

Query:  316 VDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWEV 375
       . |||||| .| |.||. | |.|| ||| .. |||.|| ||||   | ||||
Sbjct: 910572 ISPTLDPDTVHPKLLLSNENRMVQYSETQQDYSEHEARFNIFPQVLGSDAIERGCCYWEV 910751

Query:  376 EVG-DKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVS--LWYGK-EYWALTSPMTALPLRT 431
       || |. .| .| |. . || |   . ||. | | | | . ||  . .  |
Sbjct: 910752 EVSLDEGRWKVGACDGRIGRK-GQKDVCRIGFYPNSWCLIYEKGKVEALHDKVASPVCAT 910928

Query:  432 PLQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTE---RCHTFTFSHATFCGPVRPYFSLS 477
        ||.||. |. . | .|||.|     ..| | || |. | ..|
Sbjct: 910929 DLQKVGVLLNLNEGRLSFYSVARDGALSLLYSFEH-TFSEPLYPALAVS 911072

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2122 |chr21|Len:25789|start:44468724|end:44494512

     Length = 25789

 Score = 101 bits (251), Expect = 6e-020
 Identities = 63/161 (39%), Positives = 87/161 (54%), Gaps = 11/161 (6%)
 Frame = -3

Query: 315 SVDVTLDPDTAYPSLILSDNLRQVRYSYLQQDLPDNPERFNLFPCVLGSPCFIAGRHYWE 374
      | | |||.||  ..||..| || | .| ||||||||. .|||||| | .|.| |.
Sbjct: 6767 SAPVILDPNTANSHIVLSEDLTSVRESENKQWLPDNPERFD-YPCVLGSVGFCSGKHRWD 6591

Query: 375 VEVGDKAKWTIGVCEDSVCRKGGVTSAPQNGFWAVSLW--YGKEYWALTSPMTALPLRTP 432
      ||| .  |..||  | || |    |.  .| .  | . |   |.  
Sbjct: 6590 VEVKESRCWSVGVTTASNQRKRDV-------FFNTDVWSVWHDPYGLIKSSSNEFPVEQY 6432

Query: 433 LQRVGIFLDYDAGEVSFYNVTERCHTFTFSHATFCGPVRPY 473
      |. | . |||| | | | .   | ||. ||  | |.
Sbjct: 6431 LECVRVELDYDRGTVCFSDPVNNTHLHTFT-TTFTDAVFPF 6312

 
  Posted date: Tue Aug 07 17:35:53 2007
 Number of letters in database: 480,106,604
 Number of sequences in database: 7,494

Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Matrix: blosum62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Hits to DB: 807,279,395
Number of Sequences: 7494
Number of Extensions: 807279395
Number of Successful Extensions: 35475885
Number of sequences better than 0.0: 0
TBLASTN 7.6.0