BLASTP 7.6.0


Query=uc002kjc |17_random|NM_000160|NA|NA|GCGR|NM_000160|NP_000151|glucagon
    receptor
    (477 letters)

Database: Zv7_masked;
     7,494 sequences; 480,106,604 total letters
                                 Score  E

Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:5...   75  3e-012
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   74  1e-011
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   73  2e-011
Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:5...   69  2e-010
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...   69  4e-010
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...   67  1e-009
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...   65  3e-009
Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|e...   64  1e-008
Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|e...   64  1e-008
Zv7_masked||Zv7_scaffold899 |chr9|Len:1376450|start:965704|end:2...   62  4e-008
Zv7_masked||Zv7_scaffold649 |chr6|Len:1395528|start:55413755|end...   61  8e-008
Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:5...   60  1e-007
Zv7_masked||Zv7_scaffold2332 |chr24|Len:1331695|start:25320558|e...   60  1e-007
Zv7_masked||Zv7_scaffold2567 |chrUn|Len:208360             60  1e-007
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   57  2e-006
Zv7_masked||Zv7_scaffold1141 |chr12|Len:847193|start:2926746|end...   55  3e-006
Zv7_masked||Zv7_scaffold1149 |chr12|Len:4625943|start:6162694|en...   55  6e-006
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...   54  1e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold94 |chr2|Len:450322|start:905259|end:135...   53  2e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold98 |chr2|Len:43182|start:2072416|end:211...   53  2e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold2164 |chr22|Len:515512|start:9242306|end...   53  2e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold917 |chr9|Len:5306314|start:22675580|end...   52  3e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold917 |chr9|Len:5306314|start:22675580|end...   52  3e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold2332 |chr24|Len:1331695|start:25320558|e...   52  4e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold2567 |chrUn|Len:208360             52  4e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold1134 |chr12|Len:577629|start:1|end:577629    51  6e-005
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   49  3e-004
Zv7_masked||Zv7_scaffold580 |chr6|Len:1648376|start:9398440|end:...   49  3e-004
Zv7_masked||Zv7_scaffold1141 |chr12|Len:847193|start:2926746|end...   48  5e-004
Zv7_masked||Zv7_scaffold1239 |chr12|Len:430955|start:46578013|en...   48  7e-004
Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:...   47  9e-004
Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:5...   47  9e-004
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   47  0.002
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   46  0.003
Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|en...   45  0.003
Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|e...   45  0.006
Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|e...   45  0.006
Zv7_masked||Zv7_scaffold649 |chr6|Len:1395528|start:55413755|end...   45  0.006

>Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:51947337

     Length = 207435

 Score = 75 bits (184), Expect = 3e-012
 Identities = 33/53 (62%), Positives = 39/53 (73%)
 Frame = -2

Query:  221 VAGCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       | ||| | | ||| ..|| |||||||||||.||   ||..| .|| ||||
Sbjct: 127430 VVGCRSAMVMMQYSVMANNCWLLVEGLYLHSLLVTTVFSERNYFCIYLCIGWG 127272

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 74 bits (179), Expect = 1e-011
 Identities = 34/48 (70%), Positives = 41/48 (85%)
 Frame = -2

Query:  345 FRLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQ 392
       |||||||||||||||.|||||| .|.| .| ||. |||.|| .|||
Sbjct: 930348 FRLAKSTLTLIPLLGIHEVVFAVMTEEQTEGVLRNVNLFFELFFNSFQ 930205

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 73 bits (177), Expect = 2e-011
 Identities = 34/57 (59%), Positives = 39/57 (68%)
 Frame = -2

Query:  217 SDGAVAGCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       |  ..||||| | ||| . ||| ||||||||||||| |  | |. .| ||||
Sbjct: 933687 SSQVMSGCRVAQVLMQYCVGANYYWLLVEGLYLHNLLVLMVFSENSYICVYFFIGWG 933517

>Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:51947337

     Length = 207435

 Score = 69 bits (168), Expect = 2e-010
 Identities = 28/42 (66%), Positives = 32/42 (76%), Gaps = 3/42 (7%)
 Frame = -2

Query:   56 LVCNRTFDKYSCWPDTPANTTANISCPWYLPWHHK---VQHR 94
       ||||||||.| ||||  || |.||||||||. |  .|||
Sbjct: 129347 LVCNRTFDQYVCWPDGLPGTTVNVSCPWYLPWYSKGRPLQHR 129222

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 69 bits (166), Expect = 4e-010
 Identities = 23/33 (69%), Positives = 29/33 (87%)
 Frame = +2

Query:   56 LVCNRTFDKYSCWPDTPANTTANISCPWYLPWH 88
       .|||||||.|.||||  ||| ...||||||||
Sbjct: 235277 VVCNRTFDRYACWPDALPNTTVSVACPWYLPWH 235375

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 67 bits (162), Expect = 1e-009
 Identities = 35/51 (68%), Positives = 39/51 (76%), Gaps = 3/51 (5%)
 Frame = +3

Query:  345 FRLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDE---HAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQ 392
       |||||||||||||||.| |.|.|||||  |  || ||| ||| .|||
Sbjct: 264909 FRLAKSTLTLIPLLGIHSVLFSFVTDESTSHGALPLRLTKLFIDLFFNSFQ 265061

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 65 bits (158), Expect = 3e-009
 Identities = 29/51 (56%), Positives = 33/51 (64%)
 Frame = +1

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||||| | ||| |.|| ||||||.|||.|| . | ||     |||
Sbjct: 242017 GCRVAVVMMQYSILANSYWLLVEGIYLHSLLVVTVLTER.........GWG 242169

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|end:13671294

     Length = 2435517

 Score = 64 bits (153), Expect = 1e-008
 Identities = 27/51 (52%), Positives = 36/51 (70%)
 Frame = -3

Query:   223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
        ||.  || || |.|.. ||||||||.| || ..  || .| |. ||||
Sbjct: 2032075 GCKAVIVFFQYCIMASFFWLLVEGLYIHALLAVSFFSERKYFWCYILIGWG 2031923

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|end:13671294

     Length = 2435517

 Score = 64 bits (153), Expect = 1e-008
 Identities = 27/51 (52%), Positives = 36/51 (70%)
 Frame = -3

Query:   223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
        ||.  || || |.|.. ||||||||.| || ..  || .| |. ||||
Sbjct: 1968484 GCKAVIVFFQYCIMASFFWLLVEGLYIHALLAVSFFSERKYFWCYILIGWG 1968332

>Zv7_masked||Zv7_scaffold899 |chr9|Len:1376450|start:965704|end:2342153

     Length = 1376450

 Score = 62 bits (149), Expect = 4e-008
 Identities = 29/78 (37%), Positives = 40/78 (51%)
 Frame = -1

Query:  209 DLSVSTWLSDGAVAGCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYL 268
       |.|.    .  |. | | |. |. || ||||||||| || | . .| .| |.
Sbjct: 281525 DVSL......CSQVLCKSAVTFFQFCILTNYFWLLVEGLYLQTLLALTFVSQRKYFWWYI 281346

Query:  269 GIGWGAPMLFVVPWAVVK 286
        ||||.      |
Sbjct: 281345 LIGWGS..........HK 281292

>Zv7_masked||Zv7_scaffold649 |chr6|Len:1395528|start:55413755|end:56809282

     Length = 1395528

 Score = 61 bits (146), Expect = 8e-008
 Identities = 25/50 (50%), Positives = 34/50 (68%)
 Frame = -2

Query:   224 CRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
        |. | | |. |.||| ||||||.|| || | . .. .| |. ||||
Sbjct: 1027889 CKAAVAFFQFSILANYFWLLVEGMYLQTLLALTFVSQKKYFWWYILIGWG 1027740

>Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:51947337

     Length = 207435

 Score = 60 bits (145), Expect = 1e-007
 Identities = 36/68 (52%), Positives = 44/68 (64%), Gaps = 3/68 (4%)
 Frame = -1

Query:  346 RLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHA--QGTLRSAKLFFDLFLSSFQGLLV-AVLYCF 402
       ||||||||||||||.| |.| || ||  . || .||.|| |||| |   | .
Sbjct: 117135 RLAKSTLTLIPLLGIHAVLFTFVIDESVPKESLLRLIRLFYDLLFSSFQVLRAPQSLTDY 116956

Query:  403 LNKEVQSE 410
       | .|. |
Sbjct: 116955 LKEELHDE 116932

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2332 |chr24|Len:1331695|start:25320558|end:26652252

     Length = 1331695

 Score = 60 bits (144), Expect = 1e-007
 Identities = 29/55 (52%), Positives = 36/55 (65%), Gaps = 1/55 (1%)
 Frame = -1

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWGAPML 277
       ||.|. | . | |.||. |||||||||| || .  |  | .|| ||||  |
Sbjct: 853459 GCKVSLVILNYFIMANFYWLLVEGLYLHTLL-MVIFSENRHFIIYLLIGWGKSSL 853298

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2567 |chrUn|Len:208360

     Length = 208360

 Score = 60 bits (144), Expect = 1e-007
 Identities = 29/55 (52%), Positives = 36/55 (65%), Gaps = 1/55 (1%)
 Frame = -3

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWGAPML 277
       ||.|. | . | |.||. |||||||||| || .  |  | .|| ||||  |
Sbjct: 156119 GCKVSLVILNYFIMANFYWLLVEGLYLHTLL-MVIFSENRHFIIYLLIGWGKSSL 155958

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 57 bits (135), Expect = 2e-006
 Identities = 20/36 (55%), Positives = 22/36 (61%)
 Frame = -3

Query:   53 PTELVCNRTFDKYSCWPDTPANTTANISCPWYLPWH 88
       | | |  || |.|| |  ||| . ||||||||
Sbjct: 943733 PLGLFCKSMFDMYACWTDGVPNTTVKVPCPWYLPWH 943626

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1141 |chr12|Len:847193|start:2926746|end:3773938

     Length = 847193

 Score = 55 bits (132), Expect = 3e-006
 Identities = 23/50 (46%), Positives = 32/50 (64%)
 Frame = +3

Query:  224 CRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       |. . | || ...|. ||||||||| ||   .|.|| | .|||
Sbjct: 34734 CKASVTFFQYCVLSNFYWLLVEGLYLQTLLTFTFAHKRTFFWCYTLVGWG 34883

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1149 |chr12|Len:4625943|start:6162694|end:10788636

     Length = 4625943

 Score = 55 bits (130), Expect = 6e-006
 Identities = 26/62 (41%), Positives = 37/62 (59%)
 Frame = -3

Query:   223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWGAPMLFVVPW 282
        ||. |   | . |. |.||||||||.|. .| | ...    ||||  |||. 
Sbjct: 1030384 GCKAAVTLFLYLLATNHYWILVEGLYLHSLIFMAFLSDKNCLWALTIIGWGELALFVLQI 1030205

Query:   283 AV 284
        ||
Sbjct: 1030204 AV 1030199

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 54 bits (127), Expect = 1e-005
 Identities = 33/80 (41%), Positives = 47/80 (58%), Gaps = 4/80 (5%)
 Frame = +2

Query:  271 GWGAPML--FVVPWA-VVKCLFENVQCWTSNDNMGFWW-ILRFPVFLAILINFFIFVRIV 326
       || |   |. | . .. |.  . |   || |   . || | ||||||. |.
Sbjct: 263483 GWTAVSTAHFLPPQS*LICCVVRKL*CQFCPANMM*WS*PGHYDVFFFIQINFFIFIHII 263662

Query:  327 QLLVAKLRARQMHHTDYKFR 346
       ..||.|||| || ..|||||
Sbjct: 263663 KILVSKLRAHQMRYSDYKFR 263722

>Zv7_masked||Zv7_scaffold94 |chr2|Len:450322|start:905259|end:1355580

     Length = 450322

 Score = 53 bits (126), Expect = 2e-005
 Identities = 22/51 (43%), Positives = 31/51 (60%)
 Frame = -2

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||.||   | . || |.||||||||.|. .  .| .  . ||||
Sbjct: 299937 GCKVAVTLFLYFLATNYYWILVEGLYLHSLIFMTFFSDRKYLWGFTLIGWG 299785

>Zv7_masked||Zv7_scaffold98 |chr2|Len:43182|start:2072416|end:2115597

     Length = 43182

 Score = 53 bits (126), Expect = 2e-005
 Identities = 22/51 (43%), Positives = 31/51 (60%)
 Frame = +1

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||.||   | . || |.||||||||.|. .  .| .  . ||||
Sbjct: 39424 GCKVAVTLFLYFLATNYYWILVEGLYLHSLIFMTFFSDRKYLWGFTLIGWG 39576

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2164 |chr22|Len:515512|start:9242306|end:9757817

     Length = 515512

 Score = 53 bits (125), Expect = 2e-005
 Identities = 21/51 (41%), Positives = 32/51 (62%)
 Frame = -2

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||.. .| | . || |.||||||||.|. .|  . .  . ||||
Sbjct: 272295 GCKITVLFFIYFLATNYYWILVEGLYLHSLIFMAFFSDSKYLWGFTLIGWG 272143

>Zv7_masked||Zv7_scaffold917 |chr9|Len:5306314|start:22675580|end:27981893

     Length = 5306314

 Score = 52 bits (124), Expect = 3e-005
 Identities = 22/51 (43%), Positives = 32/51 (62%)
 Frame = -1

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||.| .  | . || |.||||||||.|. .| | . .  . ||||
Sbjct: 445669 GCKVTVLLFIYFLATNYYWILVEGLYLHSLIFMAFLSDSKYLWGFTLIGWG 445517

>Zv7_masked||Zv7_scaffold917 |chr9|Len:5306314|start:22675580|end:27981893

     Length = 5306314

 Score = 52 bits (124), Expect = 3e-005
 Identities = 22/51 (43%), Positives = 32/51 (62%)
 Frame = -1

Query:  223 GCRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||.| .  | . || |.||||||||.|. .| | . .  . ||||
Sbjct: 487555 GCKVTVLLFIYFLATNYYWILVEGLYLHSLIFMAFLSDSKYLWGFTLIGWG 487403

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2332 |chr24|Len:1331695|start:25320558|end:26652252

     Length = 1331695

 Score = 52 bits (123), Expect = 4e-005
 Identities = 27/47 (57%), Positives = 32/47 (68%), Gaps = 2/47 (4%)
 Frame = -2

Query:  346 RLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQ 392
       ||||||| |||| ||| .|| .. |  |  . |.|||| | |||
Sbjct: 846561 RLAKSTLLLIPLFGVHYIVFVYIID--GNGERENYKIFFDLGLGSFQ 846427

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2567 |chrUn|Len:208360

     Length = 208360

 Score = 52 bits (123), Expect = 4e-005
 Identities = 27/47 (57%), Positives = 32/47 (68%), Gaps = 2/47 (4%)
 Frame = -1

Query:  346 RLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQ 392
       ||||||| |||| ||| .|| .. |  |  . |.|||| | |||
Sbjct: 149509 RLAKSTLLLIPLFGVHYIVFVYIID--GNGERENYKIFFDLGLGSFQ 149375

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1134 |chr12|Len:577629|start:1|end:577629

     Length = 577629

 Score = 51 bits (121), Expect = 6e-005
 Identities = 21/50 (42%), Positives = 31/50 (62%)
 Frame = +1

Query:  224 CRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       |. . | ..| . || ||||| ..|| || | | ..  |. ||||
Sbjct: 289441 CKASKVSLEYFVGCNYFWLLVEAVFLHTLLFTAVLTRKTLLKKYIFIGWG 289590

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 49 bits (115), Expect = 3e-004
 Identities = 19/30 (63%), Positives = 27/30 (90%)
 Frame = -3

Query:  317 INFFIFVRIVQLLVAKLRARQMHHTDYKFR 346
       .|||||.||. .|..||.| || .||||||
Sbjct: 931304 VNFFIFIRIILILISKLKAHQMRYTDYKFR 931215

>Zv7_masked||Zv7_scaffold580 |chr6|Len:1648376|start:9398440|end:11046815

     Length = 1648376

 Score = 49 bits (115), Expect = 3e-004
 Identities = 20/51 (39%), Positives = 29/51 (56%)
 Frame = +2

Query:   224 CRVAAVFMQYGIVANYCWLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWGA 274
        |.|.   | . || |.| ||.||| |. .|  |.   | .||||
Sbjct: 1319705 CKVSVFIHHYLLGCNYFWMLCEGIYLHTLIVVAVFAEKQHLMWYYLLGWGA 1319857

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1141 |chr12|Len:847193|start:2926746|end:3773938

     Length = 847193

 Score = 48 bits (113), Expect = 5e-004
 Identities = 31/57 (54%), Positives = 37/57 (64%), Gaps = 5/57 (8%)
 Frame = +1

Query:  346 RLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQGL-LVAVLYC 401
       ||||||| |||| ||| .||| . ||    |.|||.| | |||  .. |||
Sbjct: 36436 RLAKSTLLLIPLFGVHYIVFA-LFPEHVG---LEARLFFELVLGSFQVFAMLC*LYC 36594

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1239 |chr12|Len:430955|start:46578013|end:47008967

     Length = 430955

 Score = 48 bits (112), Expect = 7e-004
 Identities = 22/93 (23%), Positives = 34/93 (36%)
 Frame = -3

Query:  181 FASFVLKASSVLVIDGLLRTRYSQKIGDDLSVSTWLSDGAVAGCRVAAVFMQYGIVANYC 240
       |  . .|                 |. | || | ...|. 
Sbjct: 109317 FLPLLCFSS................................VACKTAVVFCHYCVMSNFF 109138

Query:  241 WLLVEGLYLHNLLGLATLPERSFFSLYLGIGWG 273
       ||||| .||..||  | |   . .|||
Sbjct: 109137 WLLVEAVYLNSLLVSVFLRRRRCLWAFALLGWG 109039

>Zv7_masked||Zv7_scaffold233 |chr3|Len:2425238|start:9024689|end:11449926

     Length = 2425238

 Score = 47 bits (111), Expect = 9e-004
 Identities = 21/42 (50%), Positives = 29/42 (69%)
 Frame = +2

Query:  170 HCTRNAIHANLFASFVLKASSVLVIDGLLRTRYSQKIGDDLS 211
       || || || ||||||.|.|||.|. | |   . .| |..
Sbjct: 240155 HCMRNNIHMNLFASFILRASSILIKDALSERPDTFPVGQDIT 240280

>Zv7_masked||Zv7_scaffold68 |chr1|Len:207435|start:51739903|end:51947337

     Length = 207435

 Score = 47 bits (111), Expect = 9e-004
 Identities = 19/30 (63%), Positives = 27/30 (90%)
 Frame = -1

Query:  317 INFFIFVRIVQLLVAKLRARQMHHTDYKFR 346
       ||| ||.||...|..||.| || .||||||
Sbjct: 119514 INFIIFIRIIKILMSKLKAHQMRYTDYKFR 119425

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 47 bits (109), Expect = 0.002
 Identities = 18/37 (48%), Positives = 23/37 (62%)
 Frame = -1

Query:   91 VQHRFVFKRCGPDGQWVRGPRGQPWRDASQCQMDGEE 127
       |.. || . |||||||.    ||| ||| || .
Sbjct: 942562 VRNGFVSRECGPDGQWLTVNHSSTWRDHSQCNADGRQ 942452

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 46 bits (107), Expect = 0.003
 Identities = 15/27 (55%), Positives = 22/27 (81%)
 Frame = -1

Query:  293 QCWTSNDNMGFWWILRFPVFLAILINF 319
       .|| |.|| .|||.| |. ||||..|
Sbjct: 931930 RCWEINENMAYWWIIRTPILLAILVSF 931850

>Zv7_masked||Zv7_scaffold1494 |chr15|Len:988123|start:29924071|end:30912193

     Length = 988123

 Score = 45 bits (106), Expect = 0.003
 Identities = 25/48 (52%), Positives = 32/48 (66%), Gaps = 1/48 (2%)
 Frame = -3

Query:  171 CTRNAIHANLFASFVLKASSVLVIDGLLRTRYSQKIGDDLSVSTWLSD 218
       |||| || ||||||.|.| |.| | || . . . |. || |||
Sbjct: 937475 CTRNYIHTNLFASFILRAVSILTRDALL-MKDAPEFRDNKDVSIVLSD 937335

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|end:13671294

     Length = 2435517

 Score = 45 bits (104), Expect = 0.006
 Identities = 26/47 (55%), Positives = 33/47 (70%), Gaps = 4/47 (8%)
 Frame = -2

Query:   346 RLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQ 392
        ||||||| |||| |.. ..|||. |. . ||  | ||| | |||
Sbjct: 1960898 RLAKSTLLLIPLFGINFIIFAFI-PENIKTELR---LVFDLILGSFQ 1960770

>Zv7_masked||Zv7_scaffold2322 |chr24|Len:2435517|start:11235778|end:13671294

     Length = 2435517

 Score = 45 bits (104), Expect = 0.006
 Identities = 26/47 (55%), Positives = 33/47 (70%), Gaps = 4/47 (8%)
 Frame = -3

Query:   346 RLAKSTLTLIPLLGVHEVVFAFVTDEHAQGTLRSAKLFFDLFLSSFQ 392
        ||||||| |||| |.. ..|||. |. . ||  | ||| | |||
Sbjct: 2024491 RLAKSTLLLIPLFGINFIIFAFI-PENIKTELR---LVFDLILGSFQ 2024363

>Zv7_masked||Zv7_scaffold649 |chr6|Len:1395528|start:55413755|end:56809282

     Length = 1395528

 Score = 45 bits (104), Expect = 0.006
 Identities = 18/29 (62%), Positives = 24/29 (82%)
 Frame = -2

Query:   170 HCTRNAIHANLFASFVLKASSVLVIDGLL 198
        ||||| || ||||||.|.||.. . | .|
Sbjct: 1032938 HCTRNYIHINLFASFILRASAIFIKDAVL 1032852

 
  Posted date: Tue Aug 07 17:35:53 2007
 Number of letters in database: 480,106,604
 Number of sequences in database: 7,494

Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.041  0.140
Matrix: blosum62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Hits to DB: 1,506,260,169
Number of Sequences: 7494
Number of Extensions: 1506260169
Number of Successful Extensions: 64191448
Number of sequences better than 0.0: 0
TBLASTN 7.6.0